DRAGI MOJI BUDUĆI STEČAJNI UPRAVITELJI

OBZIROM DA SLIČNE STRANICE I SKRIPTE NA KOJIMA BIH IMALA SVE POTREBNO ZA ISPIT NISAM NAŠLA  NIGDJE NA INTERNETU ,SADA NAKON ŠTO SAM OD PRVE POLOŽILA ISPIT DAJEM IH VAMA NA KOROŠTENJE,A POSVEĆUJEM IH MOJIM UNUCIMA SA ŽELJOM DA DOGODINE ISPIT POLOŽE I ONI.  ZA POLOŽITI ISPIT DOVOLJNO JE USVOJITI ZNANJA IZ SKRIPTI, BILO DA UČITE IZ PDF I POWER POINTA , A CIJELE ZAKONE I ČLANKE KOJE TREBATE ZNATI DAJEM ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI SVE. JA SAM UČILA I OVO RADILA 5 MJ.TE 3700 STRANICA ZAKONA SVELA NA 360 STRANICA SKRIPTE- UKUPNO IMA OKO 3200 ČLANAKA KOJE VAS NA ISPITUU MOGU PITATI.
NASTOJTE O SVAKOM POJMU IMATI POJMA,ISPITIVAČI NISU CJEPIDLAKE,ALI TRAŽE OSNOVNO ZNANJE.  OVO U SKRIPTAMA JE DOVOLJNO ( za ispit, u radu čete naučiti sve)

Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 

 

 

CIJELI ZAKON

 ČLANCI.

ZA ISPIT

SKRIPTA 

WORDO

SKRIPTA 

Pdf signir

Skripta pptx u pdf

preporučam skript-slajd

1. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 71/15.)

2. Zakon o osiguranju  potraživanja radnika u slučaj stečaja poslodavca (»N N«  86/08., 80/13. i 82/15.) 

3. Zakon o kreditnim institucijama  (»Narodne novine«, broj 159/13. i 19/15.) 

4. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 75/08. i 54/13.) i to:ustroj Hrvatske narodne banke (članak 41.)

5 Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15. i 82/15.) i toi to: opće odredbe (članci 2. do 6.) ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova (članci 14. do 28.)

 

6. Zakon o javnom bilježništvuNn« , broj 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.) i to: osnovne odredbe (članci 1. do 3.)

 

 

7. Zakon o parničnom postupku
(»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99.,
88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,
123/08., 57/11., 148/11.-pročišćeni tekst i 25/13.) i to:

·       stranke i njihovi zakonski zastupnici

·       punomoćnici

·       dostava pismena i razmatranje spisa

·       prekid i obustava postupka

·       sudska nagodba

·       postupak pred trgovačkim sudovima

 

8. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12.  i 93/14.) i to:

·       osnovne odredbe (članci 1. do 21.)

·       ovršna i vjerodostojna isprava (članci 22. do 36.)

·       predlaganje i određivanje ovrhe (članci 39. do 41.)

·       provedba ovrhe (članci 43. do 49.)

·       prodaja nekretnine (članci 95. do 110.)

·       namirenje vjerovnika (članci 111. do 118.)

·       osiguranje prethodnim mjerama (članci 331. – 339.)

·       privremene mjere (članci 340. – 355.)

 

9. Zakon o radu (»Narodne novine« , broj 93/14.) i to:

·       sklapanje ugovora o radu

·       plaće

·       naknada štete

·       prestanak ugovora o radu

·       sindikati i udruge poslodavaca

·       kolektivni ugovori

 

10. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15.) i to:

·       poslovi osiguranja

·       prestanak važenja dozvole

·       kapital društva za osiguranje

·       adekvatnost kapitala

·       matematičke pričuve

·       poslovne knjige i poslovna izvješća

 

11. Zakon o arbitraži(»Narodne novine«, opće odredbe (članci 1.do 5)

12. Zakon o mirenju (»Narodne novine« , broj 18/11.)

13. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Nn“, broj 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.).bez odredbi koje su stupanjen na snagu Stečajnog zakona (1. rujna 2015.) prestale važiti

ZAKONI ZA ISPIT STEČAJNO PRAVO

   

 

 

 

 

 

 

 

Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,
73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst), i to:

·       opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima posjed (članci 10. do 29.)

·       o vlasništvu uopće (članci 30. do 32.)

·       suvlasništvo (članci 36. do 39., 47.)

·       zajedničko vlasništvo (članci 57. do 65.)

·       vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (članci 66. do 68.)

·       stjecanje vlasništva (članci 114., 115., 119. do 130. 356., 357., 390.a., 391.)

·       zaštita vlasništva (članci 161., 162., 166. do 168.)

·       založno pravo (članci 297. do 305., 321., 336. do 353.

 

2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98.,
 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10, 55/13. i 60/13.), i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 13.)

·       sastav zemljišne knjige (članci 14. do 29.)

·       o knjižnim upisima (članci 30. i 31.)

·       postupak u zemljišnoknjižnim stvarima (članci 90. do 95., 97. i 98.)

·       brisovna tužba (članak 129.)

·       amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina (članci 141. do 144.)

·       EOP – zemljišna knjiga (članci 163. i 170.)

 

 

 

 

3. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnoga prostora (»Narodne novine«, broj 125./11 i 64/15.), i to:

·       zasnivanje zakupa (članci 4. do 6.)

·       prestanak zakupa (članci 22. do 32.)

 

4. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.) i to:

·       sklapanje ugovora (članci 247. i 248.)

·       zastupanje (članci 308. do 318.)

·       nevaljanost ugovora (članci 322., 327., 330., 331., 332. i 335.)

·       raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih

·       okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor

·       (članci 329., 360. do 375)

·       pravo na naknadu štete (članci 342., 1045., 1061., 1063.)

·       kamata (članci 26. do 31.)

·       prestanak obveza (članci 160. do 173., 175 do 182.)

·       zakašnjenje (članci 183. do 185.)

·       prijeboj (kompenzacija) (članci 195. do 202.)

·       zastara (članci 214. do 246.)

·       novčane obveze (članci 21. do 25.)

·       solidarne obveze (članak 43., 54. i 55.)

·       promjena vjerovnika ili dužnika (članci 80. do 103.)

·       jamstvo (članci 104. do 126.)

·       upućivanje (asignacija) (članci 130. do 144.)

·       ustup tražbine (cesija)(članci 80.do 87.)

·       akreditivi (članci 1028. i 1029.)

·       bankarska garancija na poziv (članci 1039. do 1043.)

 

5. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 (»Narodne novine«, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13. i 71/15. (Stečajni zakon))

·       ispunjenje novčanih obveza (članci 11. do 14.)

 

6. Zakon o trgovačkim društvima ((»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/2015), i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 13., 18., 19., 21., 24., 26. do 32., 35. do 37., 39 i 41. do 67.)

·       javno trgovačko društvo (članci 68., 69. 94. do 96.)

·       komanditno društvo (članci 131., 132., 143. i 144.)

·       dioničko društvo (članci 159. do 171., 211. do 217., 224., 226., 227. stavak 1., 228., 239. do 242., 244., 252., 273., 355., 356., 360. i 362.)

·       društvo s ograničenom odgovornošću (članci 385. do 387., 398., 409. do 412., 415., 417., 422. do 427., 430., 440. i 441.)

·       pripajanje i spajanje društava (članci 512. do 549.)

·       prijenos imovine (članci 551. i 552.)

·       inozemna trgovačka društva (podružnice stranih osnivača) (članci 611. do 623.)

 

7. Zakon o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94. i 92/10.), i to

·       izdavanje i oblik trasirane mjenice (članci 1. do 9.)

·       vlastita mjenica (članci 109. i 110.)

 

8. Zakon o čeku (»Narodne novine«, broj 74/94.), i to:

·       izdavanje i oblik čeka (članci 1. do 6.)

·       indosament (članci 7. i 8.)

 

9. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13.), i to:

·       opće odredbe (članci 1. i 3.)

·       tvrtka i sjedište (članci 17. do 19.)

·       poslovanje obrta (članci 20. i 21.)

·       prestanak obrta (članci 40. do 43.)

 

10. Zakon o zadrugama
(»Narodne novine«, broj 34/11., 125/13. i 76/14.), i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 5)

·       osnivanje zadruge (članci 7. do 9.)

·       imovina i poslovanje zadruge (članci 30. do 33.)

·       prestanak zadruge (članak 43. do 48.)

 

11. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 11.)

·       imovina ustanove i odgovornost za njene obveze (članci 57. do 59.)

·       prestanak ustanove (članci 71. do 74.)

 

 ZAKONI ZA DIO ISPITA GRAĐANSKO PRAVO

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakon o računovodstvu ("Narodne novine", broj 78/15.), i to:

·       opće odredbe (članak 1. i 2.),

·       razvrstavanje poduzetnika (članak 3.)

·       računovodstveni poslovi  i knjigovodstvene isprave (članci 4. do 7.),

·       poslovne knjige (članci 8. do 10.),

·       popis imovine i obveza (članak 11.),

·       financijski izvještaji (članak 15., 16. i 18.),

·       revizija godišnjih financijskih izvještaja (članak 17.),

·       standardi financijskog izvještavanja i javna objava (članci 12. i 13. i članci 20. i 21.).

 

2. Zakon o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05., 139/08. i 144/12.), i to:

·       temeljne odredbe (članci 1. do 6.)

·       osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije (članci 7. do 11.)

 

3. Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, broj 133/09. i 136/12.), i to:

·       opće odredbe i prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga (članci 1. do 7. i članci 26. do 57.)

·       transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija (članci 58. do 64.)

·       institucije za platni promet (članci 65. do 68.)

·       platni sustavi (članci 117.  do 132.)

 

4. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10. i 112/12.), i to:

·       provedba ovrhe na novčanim sredstvima (članci 4. do 11.)

·       postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa (članci 14. do 16.)

·       jedinstveni registar računa (članci 22. do 24.)

 

5. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08. i 25/12.), i to:

·       temeljni pojmovi  (članak 2. i 3.)

·       mjere radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članci 4. do 43.)

 

6. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08., 96/08., 116/08., 114/11., 68/13. i 30/14.) i to:

·       uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom (članci 17 do 28.)

 

7. Zakon o deviznom poslovanju
(»Narodne novine«, broj 96/03., 140/05.,
132/06., 153/09., 145/10. i 76/13.), i to:

·       rezidenti i nerezidenti (članak 2.)

·       strana sredstva plaćanja (članak 4.)

·       kapitalni poslovi (članak 7.)

·       tekući poslovi i tekuća plaćanja (članak 8.)

·       kreditni poslovi (članak 11.)

 

8. Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka

(»Narodne novine«, broj 44/94., 79/98., 19/99,
 35/00,, 60/04,, 12/12, i 15/13.), i to:

·       opće odredbe (članci 1. i 2.)

 

9. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13. i 143/14.), i to:

·       predmet Zakona (članak 1.)

·       temeljni pojmovi (članka 3.)

·       tko može osnovati UCITS fond u RH (članak 4. i članak 5.)

 

10. Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13. i 143/14.), i to:

·       predmet Zakona (članak 1.)

·       temeljni pojmovi (članka 3.)

·       pojam i razlikovnosti AIF-a (članak 7.)

 

11. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.), i to:

·       temeljne odredbe (članci 1. do 11.)

·       vrste dohodaka (članci 13. do 26., 27. do 34.)

·       porezni gubitak i osobni odbitak (članci 35. i 36.)

 

12. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.), i to:

·       temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica  (članci 1. do 20.)

·       porezna stopa (članak 28.)

 

13. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), i to:

·       temeljne odredbe (članak 1.)

·       predmet oporezivanja (članci 4. i 5.)

·       porezni obveznik (članak 6.)

·       oporezive transakcije (članak 7. do 11.)

·       mjesto oporezivanja (članak 12. do 28.)

·       nastanak oporezivog događaja (članak 29. do 32.)

·       porezna osnovica (članci 33. do 36.)

·       stope PDV-a (članci 37. i 38.)

·       porezna oslobođenja (članci 39. do 56.)

·       odbitak pretporeza (članak 57. do 56.)

·       obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici (članak 75. do 83.)

·       razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a (članci 84. do 89.)

 

14. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.), i to:

·       temeljne odredbe (članci 1. do 3.)

·       predmet oporezivanja (članci 4. i 5.)

·       porezni obveznik (članci 6. do 8.)

·       porezna osnovica (članak 9.)

·       porezna stopa (članak 10.)

·       porezna oslobođenja (članci 11. do 13.)

 

15. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 3.)

·       osigurane osobe (članci 7. do 16.)

·       financiranje obveznoga zdravstvenog osiguranja (članci 72. do 86.)

·       prekršajne odredbe (članci 149. do 153.)

 

16. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, 130/10. - pročišćeni tekst, 61/11.,
 114/11., 76/12.,112/13., 133/13., 157/13., 151/14. i 33/15.) i to:

·       opće odredbe (članci 1. do 9.)

·       vrste osiguranja, osigurane osobe i prava iz mirovinskog osiguranja (članci 10. do 36.)

·       financiranje – doprinosi (članci 136., 140. i 146.)

·       kazne (članci 168. do 170.)

 ZAKONI ZA DIO ISPITA RAČUNOVODSTVO

 
    
hvala na poasjeti , drago mi je ako sam vam pomogla , te uštedila trud i vrijeme.Dođite opet i kada položite ispit za stečajnog upravitelja. 
     Puno uspjeha na ispitu i budućem radu       možeš skinuti sve-raspakiraj i sve je u fajlovima    

Otvori

 

 
danas je dan
 
Stats Of Hits