Stečaj je sudski postupak, skupnog namirenja vjerovnika, unovčenjem imovine stečajnog dužnika i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.Tijekom stečaja moguće je provesti i stečajni plan radi održavanja djelatnosti stečajnog dužnika.  Stečajni postupak u skladu sa Stečajnim zakonom provode trgovački sudovi. Stečajni postupak se provodi nad trgovačkim društvima ili imovinom obrtnika i trgovca pojedinca. Vjerovnici u stečajnom postupku su pravne i fizičke osobe koje imaju potraživanje prema stečajnom dužniku ( vrste vjerovnika : stečajni,razlučni i izlučni vjerovnici ) Stečajni razlozi 1. Nesposobnost za plaćanje – trajnija nemogućnost ispunjavanja dospjelih novčanih obveza (duže od 60 dana) 2. Prezaduženost – imovina dužnika ne pokriva postojeće obveze ( pasiva veća od aktive) Stečajni razlozi) PRIJAVA POTRAŽIVANJA - PREPOSTAVKA NAPLATE ! • Da bi svoje potraživanje naplatili od stečajnog dužnika potrebno je podnijeti prijavu (s dokazima - dokumentacijom) stečajnom upravitelju i • Prema stečajnim zakonu prvo se namiruje dio tražbina zaposlenika (dio plaća, otpremnina i sl.) i potraživanja države po osnovi plaća (zdravstveno i mirovinsko osiguranje), a tek nakon toga iz preostalih sredstva svi ostali vjerovnici        stečaj ispit, skripte

            stečaj-pojam i razlozi

Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja («Narodne novine», broj 104/15).   Stručni ispit za stečajnog upravitelja može polagati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova.Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže VIDI NA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA ispit za polaganje možete preuzeti ekripte ovdje nakon položenog ispita dobiva se zvanje stečajnog upravitelja na listi B.Kandidat se potom javlja u neki od trg.sudova za obavljanje prakse u trajanju od 1.godine.Za to vrijeme mora prisustvovati a 3.ispitna , 3.izvještajna, 3 zaključna i 3.druga ročišta, prosustvovati na dvije radionice, i pod nadzorom mentora raditi 96.sati.Potom polaže završni ispit za steč. upravitelja na listi A vidi

 

ISPIT ZA stečajnOG  upraviteljA

Stečajni upravitelj dužan je postupati savjesno i uredno, a osobito

dovesti u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka

sastaviti predračun troškova stečajnoga dostaviti na odobrenje odboru vjerovnika

odrediti povjerenstvo za popis imovine  sastaviti početno stanje imovine dužnika

brinuti se o završetku započetih, a neobavljenih poslova dužnika i poslova potrebnih da bi se spriječilo nastupanje štete nad sredstvima dužnika

6. brinuti se o ostvarivanju tražbine dužnika 7. savjesno voditi poslovanje dužnika

8. dostaviti HZMO isprave koje se odnose na radnopravni status osiguranika

9. unovčiti, odnosno naplatiti stvari i prava dužnika  koja ulaze u stečajnu masu

10. pripremiti isplatu vjerovnika i nakon odobrenja izvršiti isplatu

11. dostaviti odboru vjerovnika završni račun

12. izvršiti naknadne isplate vjerovnika

13. nakon zaključenja stečajnoga postupka zastupati stečajnu masu u skladu sa Zakonom.

 

obaveze steč,.upravitelja

 Na listu A stečajnih upravitelja može biti upisana fizička osoba: koja ima poslovnu sposobnost, koja ima završeni diplomski sveučilišni studij, položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja, koja je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine, koja je dostojna za obavljanje poslova steč.upravitelja. Smatrat će se da ne ispunjava pretpostavku osoba: − protiv koje je pokrenut kazneni postupak − koja je osuđena za kazneno djelo, − koja je brisana s liste stečajnih upravitelja, − koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva stečajna postupka − koja je prezadužena. Članak 80. Lista B stečajnih upravitelja Na listu B stečajnih upravitelja može biti upisana fizička poslovno sposobna osoba, koja ima završeni diplomski sveučilišni studij, položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja

LISTE STEČAJNIH .upravitelja
knjigovodstvo

Stečajni upravitelj dužan je postupati savjesno i uredno, a osobitodovesti u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka

 

(1) steč. Upr dužan je nakon prestanka obavljanja svoje dužnosti položiti završni račun vjerovnicima.

(2) Sud će ispitati završni račun prije ročišta vjerovnika i na njemu potvrditi da ga je ispitao. sud može odrediti da završni račun pregledaju vještaci.

(3) Prije ispitivanja ZR sud će dostaviti završni račun odboru vjerovnika i odrediti mu rok za očitovanje.

(4) Ispitani ZR i očitovanje odbora vjerovnika objavit će se na stranici e-Oglasna ploča sudova. Ostale isprave sud će staviti na uvid vjerovnicima u pisarnici suda.

 

nadzor nad radom

St.upr dužan je podnositi na pisana izvješća o tijeku st postupka i o stanju stečajne mase najmanje 1 put u tri mj.izvješća iz stavka objavit će se na eOglasna ploča sudova bez odgode.vidi primjer

. Nadzor nad radom stečajnoga upravitelja

Rad st upr nadzire sud, odbor i skupština vjerovnika ,koji su ovlašteni u svako doba zatražiti obavijesti ili izvješćaAko ne postupi prema nalogu suda Sud ga može kazniti novčanom kaznom do 10.000,00

(1) Na zahtjev odbora vjerovnika ili skupštine vjerovnika sud će razriješiti stečajnoga upravitelja istekom godine i pol dana od dana održavanja izvještajnoga ročišta ako nije unovčio imovinu koja ulazi u stečajnu masu tako da se može pristupiti završnoj diobi.

 

okončanje stečajnog postupka
Stečajni postupak zaključuje se nakon univčenja imovine dužnika i raspodjelom novca na vjerovnike ILI stečajnim planom

1)       Stečajnim planom može se:
– ostaviti dužniku sva imovina ili dio njegove imovine radi nastavljanja poslovanja
prenijeti dio ili svu imovinu dužnika na jednu ili više već postojećih osoba

2)     – prodati svu imovinu ili dio imovine dužnika, s razlučnim pravima ili bez razlučnih prava
raspodijeliti svu imovinu ili dio imovine dužnika između vjerovnika
odrediti način namirenja stečajnih vjerovnika
namiriti ili izmijeniti razlučna prava
– smanjiti ili odgoditi isplatu obveza dužnika
– obveze dužnika pretvoriti u kredit
preuzeti jamstvo ili dati drugo osiguranje za ispunjenje obveza dužnika
– urediti odgovornost dužnika nakon završetka stečajnoga postupka.

NAGRADA
Vlada Republike Hrvatske je  1. listopada 2015. godinedonijela UREDBU O KRITERIJIMA I  NAGRADE STEČAJNIM UPRAVITELJIMA .STEČAJNOM UPRAVITELJU PRIPADA NAGRADA NA VRIJEDNOST UNOVČENE IMOVINE PREMA TABL.
NA RAZLIKU OD 1 100000 16%
NA RAZLIKU OD 100001 300000 12%
NA RAZLIKU OD 300001 500000 10%
NA RAZLIKU OD 500001 1000000 8%
NA RAZLIKU OD 1000001 5.000.000 7%
NA RAZLIKU OD 5000001 10000000 6%
NA RAZLIKU OD 10000001 12000000 5%
na razliku iznad 12000001 i vise 1% .Sud moze se odobriti i Dodatnu nagradu VIDI VIŠE ako bude razriješen dužnposti nema pravo na nagradu.
      stečaj ispit, skripte